InkSaver 2.0

InkSaver 2.0

Software Imaging Ltd – Shareware –
ra khỏi 7 phiếu
4 Stars User Rating
Award-winning InkSaver 2.0 for Windows XP and Windows 2000 allows you to control the amount of ink used by your printer, saving you money by making your inkjet cartridges last longer, up to 400%. It works by simply allowing you to adjust the ink savings slider and print! Behind the scenes, InkSaver’s patent pending technology optimizes your printer data so that you use less ink. The best way to save ink while maintaining print quality. This trial of InkSaver 2.0 allows you to full control the amount of ink used by your inkjet printer, making your ink cartridges last longer. No need to consume pints of ink for a web page print out or a draft of your photo. And with today's latest ink cartrdige replacements coming with half as much ink as they did last year, Inksaver will be the one of the best investments you can make. Inksaver's patent-pending software algorithms, you will optimize printer data so that your printer uses less ink – even when printing at your inkjet’s highest resolution.

Feature Highlights include:

- Simply adjust the ink savings slider and print!
- InkSaver lowers your ink consumption and can extend the life of your ink cartridges by up to 4 times
- Better than Draft Mode
- InkSaver is Easy to Use
- InkSaver works with ALL printer brands including HP®, EPSON®, Canon®, Lexmark® and many more
- An intuitive savings estimator lets you see how much money you can save
- Customize Inksaver to Fit Your Needs
- InkSaver gives you control over your ink without compromising print quality
- Inksaver works with any type of ink or refill kit
- Over the lifetime of a printer, InkSaver can save hundreds of dollars in ink costs

Tổng quan

InkSaver là một Shareware phần mềm trong danh mục Tiện ích tối ưu hóa hệ thống được phát triển bởi Software Imaging Ltd.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 31 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của InkSaver là 2.0, phát hành vào ngày 18/02/2008. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 26/08/2007.

InkSaver đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows.

Người sử dụng của InkSaver đánh giá xếp hạng 4 trong số 5 sao.


Viết nhận xét cho InkSaver!

Ảnh chụp màn hình (Nhấn vào đây để xem hình lớn hơn)

Cài đặt

người sử dụng 31 UpdateStar có InkSaver cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Mua ngay
Software Imaging Ltd
Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản